13 COMMENTS

  1. እረ በናታችሁ የሰይፉን ቁጥር ስጡኝ እኔ በዚህ ልጂ ፍቅር ደብን ብየ ልሞት ነው ቢሊስ ተባበሩኝ???

  2. ይህ አክተር በቃ ልክ ፍቅረኛዬን ነው የሚመስለው
    ፍቅረኛዬ ነብዬ ይባላል
    የሚታይ የማይደበስ ነው ግን
    ነብዬ የእኔ ፍቅር በአደባባይ

  3. በፈጣሪ ምን ነክቷችሁ ነው ተዋንያዎቹ ተዋቂ ይሄን ፊልም ብላችሁ ትሰራላችሁ በጣም የሚያስጠላ ፊልም ነው

Comments are closed.